Art Nouveau Travel

Privacyverklaring

Art Nouveau Travel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ze doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Art Nouveau Travel houdt zich aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat Art Nouveau Travel:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop zal wijzen en respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens
Als Art Nouveau Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, kun je contact opnemen. Dit kan via het contactformulier op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Als je naar het buitenland reist, zijn wij verplicht dat jouw persoonsgegevens strekt en verwerkt worden in het kader van grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die van toepassing worden geacht. Het kan ook zijn dat verstrekken van gegevens niet verplicht is. Desalniettemin kan Art Nouveau Travel besluiten om overheidsinstanties hierin tegemoet te komen.

Als je een reis hebt geboekt, moet Art Nouveau Travel persoonsgegevens van jou als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door jou geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen verzorgen bij luchtvaartmaatschappijen, hotels en touroperators. Deze gegevens zijn nodig om te communiceren over je geboekte reis, maar ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Art Nouveau Travel de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis). In sommige gevallen heeft Art Nouveau Travel jouw paspoortgegevens nodig voor een visumaanvraag. Ook kan het voorkomen dat we voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of een treinreis je paspoort gegevens nodig hebben. Of om je te kunnen laten reizen in bepaalde landen, indien overheidsinstanties dit eisen.
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door jou worden aangeleverd, is dit uiteraard met jouw toestemming.
 • Art Nouveau Travel gebruikt tevens persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg ervoor dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens echt mag aanleveren.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Art Nouveau Travel verstuurt nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden om te informeren over aanbod reizen, informatie, reisbestemmingen en aanbiedingen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een formulier op de Art Nouveau Travel website. Op het formulier vragen wij je naam en e-mailadres.

Je persoonsgegevens wordt door Art Nouveau Travel bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat je bent aangemeld. Je kunt je altijd afmelden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan Art Nouveau Travel geeft bij het boeken van een reis wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en lokale agentschappen binnen en buiten de EU.

Art Nouveau Travel geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met uitzondering van derden die nodig zijn om je reis uit te voeren, zoals bijvoorbeeld lokale agentschappen buiten de EU en hotels. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Art Nouveau Travel zal de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dit geval dient Art Nouveau Travel haar medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen
Art Nouveau Travel verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Art Nouveau Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Art Nouveau Travel van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die Art Nouveau Travel van je heeft ontvangen. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel hiervan.) Om dit uit te voeren kan Art Nouveau Travel je vragen om te legitimeren voordat ze gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de reis.

Geautomatiseerde technologieën
Als je de website bezoekt, kan Art Nouveau Travel de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag en websitepatronen. We verzamelen dit cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer.

Google Analytics
Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven en om te optimaliseren maakt Art Nouveau Travel gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de site van Art Nouveau Travel. Van bezoek aan de website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres van bezoeker en de verwijzende website en mobile device apparaat geregistreerd.

Social Mediakanalen
Cookies van overige externe partijen. Er kunnen meer onderdelen zijn die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan ‘like’ buttons van sociale mediakanalen. Art Nouveau Travel is actief op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Verwerkingsovereenkomst
Art Nouveau Travel heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics en Mailchimp.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek
Zodra er sprake is van datalek bij Art Nouveau Travel, maakt ze meteen een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast brengt ze de betrokken personen op de hoogte. Bij de melding zal ze een duidelijke indicatie geven van wat er misging, om welke gegevens het gaat en welke vervolgstappen wij gaan nemen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Vragen
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met op met Art Nouveau Travel.

Art Nouveau Travel
Valkenboskade 484
2563 JL Den Haag
info@artnouveautravel.nl

 

Laatste wijziging november 2022

 

 

Scroll naar boven